Giới hạn trách nhiệm

Điều 1. Giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với nội dung

Chúng tôi,

Arvigor Trading & Co. GmbH
Glinkastr. 32, 10117 Berlin
CHLB Đức

(sau đây gọi là “chúng tôi” hoặc “nhà điều hành”) quản lý các trang mạng www.arvigortrading.com, eshop.arvigortrading.com, blog.arvigortrading.com (sau đây gọi là “trang web” hoặc “trang mạng”) và các dịch vụ liên quan. Nội dung của các trang web này được tạo ra với sự chú ý tối đa. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính đầy đủ, cập nhất và chính xác của nội dung. Theo điều 8 – 10 trong đạo luật truyền thông trực tuyến CHLB Đức (TMG), chúng tôi không bắt buộc phải giám sát bất kỳ thông tin của bên thứ ba nào đã được truyền hoặc lưu trữ và chúng tôi cũng không cần tìm kiếm các dấu hiệu ngụ ý hoạt động và thông tin bất hợp pháp.

Cụ thể, ý ​​kiến ​​của tác giả trong trường hợp bài đóng góp bởi bên thứ ba không nhất thiết phải là ý kiến ​​của nhà điều hành. Tuy nhiên, nghĩa vụ của chúng tôi với tư cách là nhà điều hành đòi hỏi xóa nội dung bất hợp pháp theo luật. Trách nhiệm này chỉ có hiệu lực vào thời điểm vi phạm. Nếu chúng tôi nhận thấy bất kỳ vi phạm pháp luật nào thì chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa bỏ nội dung đó. Trách nhiệm đối với nội dung của chúng tôi được chi phối bởi luật của Cộng hoà Liên bang Đức.

Điều 2. Trách nhiệm pháp lý đối với liên kết bên ngoài

Các trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, tức là các liên kết bên ngoài: Theo đó, nội dung hiện tại và tương lai của các liên kết bên ngoài này nằm ngoài tầm ảnh hưởng của chúng tôi. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về nội dung của các liên kết bên ngoài đó. Các vấn đề về trách nhiệm pháp lý và vi phạm luôn cần phải nhắc đến và tiếp cận các nhà điều hành của các trang web bên ngoài. Là nhà điều hành trang mạng của chúng tôi, chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các liên kết bên ngoài và không có vi phạm pháp luật tại thời điểm liên kết. Việc kiểm soát liên tục nội dung bên ngoài mà không có sự liên quan cụ thể đến vi phạm pháp luật vượt quá thực tế hợp lý. Nếu chúng tôi biết về bất kỳ vi phạm pháp luật nào thì chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa các liên kết bên ngoài tương ứng.

Điều 3. Quyền tác giả và sở hữu trí tuệ

Các nội dung được công bố trên các trang web của chúng tôi phải tuân theo bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Việc sao chép, phân phối, xử lý, lưu trữ, dịch thuật hoặc các phương tiện khai thác khác vượt quá giới hạn bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Hành động khai thác trái phép các nội dung trên các trang web của chúng tôi sẽ bị pháp luật trừng phạt. Điều khoản sử dụng của chúng tôi cung cấp thêm chi tiết thông tin cho bạn. Nội dung của bên thứ ba được đánh dấu hoặc trích dẫn như vậy. Tùy làm việc cẩn thận, vi phạm quyền tác giả có thể xảy ra. Vui lòng cho chúng tôi biết để chúng tôi kịp thời xóa nội dung đó.

Điều 4. Bảo vệ dữ liệu

Việc sử dụng các trang web của chúng tôi không đòi hỏi cung cấp dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, nếu dữ liệu cá nhân được thu thập trên trang web của chúng tôi thì điều này được thực hiện một cách tự nguyện thông qua nhập dữ liệu của người dùng. Việc thu thập dữ liệu cá nhân trên các trang web của chúng tôi luôn diễn ra trong khuôn khổ điều khoản của đạo luật bảo vệ dữ liệu Cộng hòa Liên bang Đức (BDSG) và trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) tương ứng của Liên minh châu Âu. Để biết thêm thông tin về tính chất, phạm vi và mục đích thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, vui lòng tham khảo chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Việc sử dụng thông tin trong bản quyền của chúng tôi cho quảng cáo thương mại không được phép, trừ khi trước đây chúng tôi đã có sự đồng ý bằng văn bản hoặc trong trường hợp có mối quan hệ kinh doanh với chúng tôi. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng, mặc dù được chú ý kỹ lưỡng nhất nhưng truyền dữ liệu trên Internet luôn có rủi ro thông qua các lỗ hổng bảo mật. Việc bảo vệ đầy đủ dữ liệu không thể thục hiện được trên thực tế.

Điều 5. Hiệu lực từng phần

Nếu các yếu tố riêng trong tuyên bố giới hạn trách nhiệm này bị mất hiệu lực do luật mới thì các thành phần còn lại vẫn không bị ảnh hưởng về mặt pháp lý và vẫn có hiệu lực pháp lý.

Cập nhật lần cuối: ngày 30 tháng 05 năm 2019