Điều khoản và điều kiện: Blog thương mại

Điểu 1. Phạm vi áp dụng

1.1 Toàn bộ những qui định, tức là các điều khoản và điều kiện chung dưới đây (gọi tắt là “ĐKĐKC”) được áp dụng cho những đóng góp liên quan tới blog thương mại blog.arvigortrading.com (gọi tắt là “blog”). Blog này được điều hành bởi

Arvigor Trading & Co. GmbH
Glinkastr. 32, 10117 Berlin
Cộng hòa Liên bang Đức

(gọi tắt là “nhà điều hành”)

và nó cung cấp cho mỗi tác giả hay các biên tập viên (gọi tắt là “tác giả khách”) một nền tảng để đăng tải các đóng góp của mình. Điều này chính là chủ đề của hợp đồng. Mọi thứ khác được quy định bởi pháp luật và án lệ.

1. 2 Đăng kí miễn phí tài khoản dành cho tác giả khách và được hoàn thành bằng cách gửi thư điện tử (gọi tắt là “email”) tới [email protected] thông qua mẫu đơn liên hệ của blog. Dựa trên xác nhận về tính phù hợp của tác giả khách, người đó sẽ nhận được dữ liệu truy cập tài khoản tác giả khách (gọi tắt là “tài khoản”) thông qua email với sự hướng dẫn về ĐKĐKC dành cho những tác giả khách mới trên blog. Tài khoản sẽ chỉ được kích hoạt hoàn toàn khi chủ tài khoản đồng ý về ĐKĐKC và đảm bảo rằng đã đủ 18 tuổi trở lên thông qua email. Những tác giả khách không đủ điều kiện có thể bị nhà điều hành loại trừ khỏi danh mục đóng góp cho blog mà không cần đưa ra bất kì lí do nào.

1.3 Điều kiện tiên quyết để đăng kí tài khoản tác giả khách trên blog là kinh nghiệm hoặc kiến thức xác nhận những lĩnh vực am hiểu của tác giả hay biên tập viên đó liên qua đến các đề tài của blog.

Điều 2. Đóng góp tác giả khách

2.1 Mỗi bài đăng của tác giả khách cần được biên tập trước khi đăng và cần nhận được sự chấp thuận từ nhà điều hành. Nhà điều hành không bắt buộc phải chấp thuận đăng tải các đóng góp của tác giả khách.

2.2 Ở bất kì thời điểm nào tác giả khách cũng có thể thay đổi đóng góp của mình thông qua tài khoản. Những sự thay đổi này phải thông qua sự biên tập và chấp thuận từ nhà điều hành, trừ khi chúng bị xóa.

2.3 Tác giả khách có quyền xóa đóng góp của mình bất kì lúc nào mà không cần đưa ra lí do.

2.4 Nhà điều hành không cần sự chấp nhận bởi tác giả khi nhà điều hành cần chỉnh sửa những đóng góp của tác giả khách về các qui định như: sự dễ đọc, độ dài và hình thức, đặc biệt phải đúng ngữ pháp và chính tả để đáp ứng những yêu cầu về chất lượng và độ chính xác của blog.

2.5 Nhà điều hành được phép đặt quảng cáo của bên thứ ba trong mỗi phần đóng góp của tác giả khách. Số lượng và cách thức đặt quảng cáo không cần nhận được sự đồng ý từ phía tác giả khách. Tác giả khách không có quyền hưởng bất kỳ doanh thu quảng cáo liên quan nào.

2.6 Tác giả khách đồng ý rằng, các đóng góp của mình sẽ được đăng tải cùng với tên bút tác giả và hình ảnh đại diện. Điều này có thể bị phản đối bất kì lúc nào mà không cần lí do.

2.7 Thông qua việc đăng tải các đóng góp, tác giả khách đảm bảo rằng không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba, đặc biệt phải bảo vệ quyền nhân thân và bản quyền thương hiệu cho bên thứ ba cũng như biểu thị cách cư xử chuẩn mực và phù hợp. Thêm vào đó, trước khi đăng tải tác giả khách cần kiểm tra những đóng góp có tuân thủ theo chính sách dữ liệu, điều khoản sử dụng và giới hạn trách nhiệm của nhà điều hành hay blog. Điều này bao gồm cả phần liên quan tới nội dung của bên thứ ba.

2.8 Tác giả khách bảo đảm chưa đăng tải nội dung của các đóng góp của mình theo bất kì một cách nào khác, dù chỉ một phần hay toàn bộ nội dung. Điều này bao gồm cả bản dịch của các đóng góp đó.

Điểu 3. Bản quyền

3.1 Tác giả khách bảo đảm có đầy đủ các quyền sử dụng và khai thác những nội dung đóng góp bao gồm chữ, hình ảnh cũng như các video và âm thanh.

3.2 Tác giả khách là người duy nhất sở hữu tài sản trí tuệ của những đóng góp của mình trên blog. Bất kì sự sao chép hay sử dụng đóng góp của tác giả khách từ phía nhà điều hành cho mục đích khác mà không được đề cập trong điều 4 đều không được phép trừ khi được sự đồng ý của tác giả khách.

Điều 4. Chuyển nhượng quyền

4.1 Tác giả khách chuyển nhượng cho nhà điều hành những quyền đối với những đóng góp nhằm cho phép nhà điều hành lưu trữ những đóng góp, để các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục cho chúng, cung cấp chúng cho người đọc, dẫn liên kết tới chúng, đăng tải một phần hay toàn bộ nội dung lên truyền thông mạng xã hội, trích dẫn hoặc quảng cáo chúng.

4.2 Những quyền đã chuyển nhượng sẽ không bị giới hạn về thời gian, trừ khi tác giả khách hoặc nhà điều hành chấm dứt tài khoản. Quá trình chấm dứt tài khoản sẽ không gây ra sự thay đổi nào về mọi quyền đã được trao cho nhà điều hành đối với đóng góp của tác giả khách, cho tới khi quá trình chấm dứt tài khoản được hoàn thành.

4.3 Tác giả khách đồng ý để người đọc bình luận và đánh giá các đóng góp của mình.

Điều 5. Dữ liệu riêng tư

5.1 Tác giả khách đã nhận thức chính sách dữ liệu của blog, đặc biệt là sự thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân.

5.1 Tác giả khách đã nhận thức chính sách bảo mật của blog, đặc biệt là liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân.

5.2 Nhà điều hành sẽ thường xuyên sao lưu những đóng góp của tác giả khách sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu vô tình xóa bỏ các đóng góp của tác giả khách, phải thông báo cho nhà điều hành ngay lập tức. Tuy nhiên sẽ không có bất kì đảm bảo nào về việc lấy lại toàn bộ nội dung cho những đóng góp đã bị xóa.

5.3 Khi tài khoản tác giả khách bị chấm dứt, tất cả dữ liệu về những đóng góp sẽ ngay lập tức bị xóa hoàn toàn và không thể khôi phục được trừ khi có quy định giữ lại hợp lệ. Quy định lưu giữ hợp lệ sẽ không tạo nên bất kì chuyển đổi nào về quyền hạn ở điều 4. Bằng việc xóa dữ liệu về tác giả khách, những đóng góp trên blog sau đó cũng sẽ bị xóa bỏ.

Điều 6. Trách nhiệm

6.1 Nhà điều hành không chịu trách nhiệm cho những vi phạm tới bản quyền, quyền nhân thân và các quyền khác của bên thứ ba gây ra bởi tác giả khách thông qua những đóng góp liên quan. Những ý kiến của tác giả khách không nhất thiết đại diện cho những ý kiến của nhà điều hành. Điều này không thuộc phần trách nhiệm của nhà điều hành trong quá trình xem xét kĩ lưỡng và chấp thuận cho các đóng góp của tác giả khách. Nếu như nhận thấy bất kì sự vi phạm hay xâm phạm nào, nhà điều hành sẽ ngay lập tức xóa bỏ những đóng góp đó.

6.2 Nhà điều hành sẽ kiểm tra những đóng góp của tác gỉa khách về sự hoàn chỉnh, tính cập nhật, sự chính xác và nguồn tham khảo từ các trang web bên ngoài theo sự hiểu biết và niềm tin của nhà điều hành. Nhà điều hành sẽ không chịu trách nhiệm khi có khiếu nại từ bên thứ ba về sự không đầy đủ, thiếu tính cập nhật hoặc không chính xác của những đóng góp hay nguồn tham khảo từ trang web bên ngoài.

6.3 Trách nhiệm pháp lý của nhà điều hành đối với thiệt hại trong trường hợp thiệt hại là do cố ý hoặc do bất cẩn nghiêm trọng, hoặc trong trường hợp gây thương tích cho tính mạng, cơ thể và sức khỏe do vi phạm nghĩa vụ một cách cố ý hoặc bất cẩn vẫn không bị ảnh hưởng.

Điều 7. Sự bảo đảm

Nhà điều hành không đảm bảo blog sẽ luôn chuẩn xác về mặt kĩ thuật cũng như nội dung và luôn sẵn sàng để truy cập bởi tất cả trình duyệt web hay các thiết bị di động.

Điều 8. Chi phí

8.1 Không có tiền thưởng. Mọi yêu cầu về tiền thưởng dành cho đóng góp của tác giả khách được đổi lại bằng việc đăng kí tài khoản miễn phí, sự phát hành và quảng bá những đóng góp đó bởi nhà điều hành (theo điều 4), sự duy trì và xem xét các đóng góp bởi nhà điều hành.

8.2 Tác giả khách được phép khai thác những đóng góp của mình thông qua Verwertungsgesellschaft Wort, mà qua đó sẽ nhận được tiền nhuận bút cho số lượng nhấp chuột tối thiểu vào đóng góp của mình. Tác giả khách phải đăng kí tài khoản với Verwertungsgesellschaft Wort. Nhà điều hành cung cấp một thiết bị hỗ trợ để xác định số lượng nhấp chuột tối thiểu cho mỗi đóng góp rồi trao điểm thưởng cho tác giả khách.

Điều 9. Đình chỉ và chấm dứt tài khoản

9.1 Đối với mọi hành vi thiếu tôn trọng ĐKĐKC cũng như các điều luật hiện hành hoặc vi phạm đến quyền của bên thứ ba, nhà điều hành có quyền đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn khả năng đăng tải của đóng góp đó. Thêm vào đó, nhà điều hành cũng có thể bất hoạt hoặc chấm dứt không thể khôi phục tài khoản tác giả khách nếu như có hành vi lặp lại sự vi phạm trước đó mà không cần lưu ý hay thông báo.

9.2 Khi tài khoản bị chấm dứt, khả năng đóng góp cho blog của tác giả khách cũng bị chấm dứt.

Điều 10. Điều khoản sau cùng

10.1 Mọi sự thay đổi hoặc bổ sung vào ĐKĐKC đều phải lập thành văn bản. Điều này cũng áp dụng cho mọi sửa đổi và bổ sung vào điều khoản này.

10.2 Nhà điều hành có quyền sửa đổi ĐKĐKC. Các sửa đổi sẽ được thông báo trước tới tác giả khách ít nhất sáu tuần. Nếu không có bất kì phản đối nào, những sự thay đổi về ĐKĐKC sẽ có hiệu lực vào ngày sửa đổi và sẽ được đánh giá là đã được chấp nhận bởi tác giả khách.

10.3 Nếu những điều khoản riêng biệt trong ĐKĐKC này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành, thì tính hợp lệ của mọi điều khoản còn lại vẫn không bị ảnh hưởng.

10.4 ĐKĐKC này đã tuân theo luật pháp của nước Cộng hòa liên bang Đức hiện hành. Địa điểm có thẩm quyền đối với tất cả các khiếu nại về ĐKĐKC này là Berlin, CHLB Đức.

Cập nhật lần cuối: ngày 24 tháng 06 năm 2019

Tải xuống ĐKĐKC