Điều khoản sử dụng

Điều 1. Phạm vi ứng dụng

Chúng tôi,

Arvigor Trading & Co. GmbH
Glinkastr. 32, 10117 Berlin
CHLB Đức

(sau đây gọi là “chúng tôi”) điều hành các trang mạng www.arvigortrading.com, eshop.arvigortrading.com và blog.arvigortrading.com (sau đây gọi là “trang mạng” hoặc “trang web”). Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi điều khoản sử dụng này, bởi tất cả các điều luật và quy định hiện hành. Hơn nữa, bạn cũng đồng ý rằng, bạn có nghĩa vụ phải tuân thủ tất cả các điều luật hiện hành Việt Nam, đặc biệt văn bản pháp luật Việt Nam gồm nghị định số 72/2013/NĐ-CP và thông tư số 38/2016/TT-BTTTT.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này thì bạn không được phép tiếp tục sử dụng hoặc truy cập bất kỳ trang web của chúng tôi. Các tài liệu chứa trên các trang web của chúng tôi, tức là quyền sở hữu trí tuệ, được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ nước CHLB Đức (UrhG) và bởi các quyền thương hiệu CHLB Đức (MarkenG) cùng với các quyền thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ quôc tế, đặc biệt là những quyền do Liên minh châu Âu bảo đảm.

Diều 2. Cấp giấy phép sử dụng

1.) Người sử dụng được phép tải xuống một bản sao của tài liệu trên các trang web của chúng tôi cho mục đích cá nhân, tức là các mục đích phi thương mại, và sử dụng tạm thời. Đối với các mục đích và cách sử dụng khác, xem Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

2.) Việc cấp giấy phép sử dụng không bao gồm việc chuyển giao quyền sở hữu. Do đó, theo giấy phép này, người sử dụng không được phép:

a.) sửa đổi hoặc tái tạo các tài liệu hoặc nội dung;

b.) sử dụng tài liệu hoặc nội dung vì mục đích thương mại hoặc để trưng bày công cộng (thương mại hoặc phi thương mại);

c.) biên dịch lại hoặc sửa đổi phần mềm chứa trên các trang web này;

d.) xoá thông báo bản quyền khỏi tài liệu;

e.) chuyển các tài liệu hoặc nội dung cho người khác hoặc chuyển chúng sang máy chủ khác.

3.) Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu người sử dụng vi phạm bất kỳ điều nào và chúng tôi có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào. Sau khi hoàn thành việc sử dụng các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, người sử dụng phải vô ý phá hủy tất cả các tài liệu, dù là dưới dạng điện tử hoặc in.

Điều 3. Hạn chế sử dụng

Việc sử dụng hoặc tạm thời các trang web của chúng tôi không hoạt động không phải là cơ sở cho bất kỳ khiếu nại thiệt hại nào có thể phát sinh từ một hệ quả nào đó, tức là ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản liên quan đến khả năng thiệt hại đó.

Điều 4. Sửa đổi và lỗi viết

Tài liệu hoặc nội dung xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể chứa lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc lỗi ảnh. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng, tài liệu hoặc nội dung trên các trang web của chúng tôi có tính chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền thay đổi các tài liệu và nội dung trên các trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và hợp lý với cách sử dụng.

Điều 5. Sửa đổi điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng này cho các trang web của chúng tôi có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng các trang web này, bạn đồng ý với phiên bản áp dụng của các điều khoản sử dụng này.

Điều 6. Luật áp dụng

Các tài liệu và nội dung trên các trang web của chúng tôi và bất kỳ tuyên bố kết quả nào phải tuân theo luật pháp của Cộng hoà Liên bang Đức và luật pháp của Liên minh châu Âu cùng với những văn bàn pháp luật hiện hành ở dưới quyền 72/2013/NĐ-CP và 38/2016/TT-BTTTT.

Cập nhật lần cuối: ngày 30 tháng 05 năm 2019